Skip to main content

Agenda Algemene Ledenvergadering EGCN, 28 maart 2021

Uitnodiging voor de Algemene ledenvergadering EGCN
Agenda ALV 28 maart 2021,

Online ( ZOOM) - 28 maart 2021- 14.00-16.00

Deelnemers: Alleen voor leden van de EGCN.
Opgave deelname (per email) minimaal 3 dagen voor aanvang van de vergadering bij kernlid Marieke v. Veluw.

Agenda
1) Opening voorzitter Hildeward Hoenderken
2) Vaststellen notulen ALV 2019
3) Ingekomen stukken
3a Vaststellen concept VFR voor nieuwe Nationaal erkende rassen: Praszky Krysarik Bolonka en Franse Krulhaar. (zie toelichting)
3b Vaststellen veranderingen in VFR voor het Leeuwhondje (zie toelichting)
4) Verslag van bestuur over afgelopen 2 jaar (Hildeward H en Hans B)
5) Financieel verslag over 2019 & 2020 (Erwin M)
6) Verslag kascontrole commissie
6a) Decharge verlenen aan het bestuur voor gevoerd beleid. 
7) Vaststelling financiële jaarstukken
8) Vaststelling contributie (geen wijziging)
9) Vaststelling begroting
10) verkiezing kascommissie
11) Verkiezing bestuursleden: Hildeward en Erwin treden af. Kandidaat bestuurslid zijn: Marieke van Veluw en Monique Jansen, het voorstel is deze te benoemen.
12) Afwerking online bestuursverkiezing
12a) Uitslag bestuursverkiezing
13) Rondvraag
14) Sluiting
 
Toelichting bij agenda punt 3:
Voor de Nationaal erkende rassen Praszky Krysarik, Bolonka en de Franse Krulhaar is een concept VFR opgesteld en op EGCN-website geplaatst, ter goedkeuring van de ALV. 
Voor het Leeuwhondje is een verandering voorgesteld t.a.v. diskwalificerende fouten en oogonderzoek. Het bestuur stelt de ALV voor hiermee akkoord te gaan.