Agenda Algemene Ledenvergadering EGCN, 25 april 2023

Klik hier voor de notulen

Uitnodiging voor de Algemene ledenvergadering EGCN
Agenda ALV 25 april 2023.
Online ( ZOOM) - 25 april 2023 - 20.00-21.00

Deelnemers: Alleen voor leden van de EGCN.
Opgave deelname (per email) minimaal 3 dagen voor aanvang van de vergadering bij de secretaris Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

1. Opening door de voorzitter 2. Vaststellen notulen ALV 2022
3. Ingekomen stukken
4. Verslag bestuur over afgelopen jaar (Hans/Karen/Therese)
5. Financieel jaarverslag over 2022
6. Verslag kascontrole commissie
6a. Decharge verlenen aan bestuur voor gevoerd beleid
7. Vaststelling financiële jaarstukken
8. Vaststelling contributie Het bestuur stelt voor de contributie niet te verhogen.
9. Vaststelling begroting
10. Benoemen kascommissie
11. Bestuursverkiezing. Voorzitter Hans Boelaars is volgens het rooster aftredend, en herkiesbaar.
12. Mededelingen over 2023/2024
13. Rondvraag
14. Sluiting


ALV EGCN 12 maart 2022 via ZOOM
Aanvang 20.00u

Afmeldingen ontvangen van:
Wilma Strijbos
Hans Hilverda
Carine Rutten
Marieke van Veluw

Aanwezig:
H. Hoenderken
Karen Wagenaar
Ineke Zwaartman
Erik Nienhuis
Desiree Simons
Hans Boelaars
Jos Dekker
Marieke Hilhorst
Houkje v.d. Meer
Pauline Jordens
Patty Beikes
Pieter Burema
Veronique Bruynzeels
Ria v.d. Lee
Monique Jansen

1. Hans Boelaars opent de vergadering en heet 15 aanwezigen van harte welkom.

2. Notulen van ALV 2021; geen op- of aanmerkingen

3. Geen ingekomen stukken

4. Jaarverslag bestuur Therese; geen op- of aanmerkingen

5. Financieel verslag door Desiree; bijzonderheden: vanwege alle coronabeperkingen weinig activiteiten, een prettige aanpassing i.v.m. de kosten afdracht RvB, en dus ook vrijwel geen kosten in 2021.
Het boekjaar 2021 is met een positief resultaat afgesloten.

6. Kascommissie Erik Nienhuis en Karen Wagenaar. Decharge wordt verleend, en Hans Boelaars dankt de kascommissie.

7.Geen contributieverhoging voor het jaar 2023.

8. Financiele begroting 2022: goedgekeurd door ALV

9. Benoeming nieuwe kascommissie 2023: Erik Nienhuis en Marieke Hilhorst; res.comm.lid: Pauline Jordens

10. Bestuursverkiezing: Secr. Karen Wagenaar, met ondersteuning van Therese Wubben, samen 1 stem in Bestuur, bij acclamatie benoemd m.i.v. heden, 12.03.2022

11. Rondvraag: Monique complimenteert Desiree i.v.m. adm en boekhouding, Dhr. Burema heeft opmerkingen over stamboomafgifte (P & Dwergsp. Club), evenals Griffon Belge, Bruxelles en Petit Brabancon. Hildeward stelt hem gerust en deelt mee dat er een oplossing is bereikt in de onderhandelingen met de RvB.

Opmerking van Hildeward: het zou fijn zijn om weer eens fysiek bij elkaar te komen, hetgeen door iedereen onderschreven wordt.

12. Hans Boelaars sluit de vergadering met de opmerking dat, gezien het mooie banksaldo, er een feestelijke KCM georganiseerd kan gaan worden in 2023,

Eenieder wordt bedankt voor zijn/haar aanwezigheid.

© Eerste Gezelschapshonden Club Nederland, realisatie Mopslaan.nl / Monique's Webdesign 2022