Skip to main content

Agenda Algemene Ledenvergadering EGCN, 25 april 2023

Notulen ALV 2023

Notulen online ALV EGCN 25 april 2023

Aanwezig: Hans Boelaars, Therese Wubben, Monique Jansen, Desiree Siemons, Jos Dekker, Kelly  Koning, Erik Nienhuis, Patty Beikes, Senija Hodzic, Veronique Bruijnzeels, Ans Meesters.

Afmeldingen: Ineke Zwaartman, Carine Rutten, Marieke van Veluw, Natasja Moonen, Wilma Strijbos, Pauline Jordens, Wendy van Oosten, Marieke Hilhorst.

Notulist: Karen Wagenaar

1. Hans opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Er zijn geen vragen of opmerkingen over de notulen van de ALV van 2022 en deze zijn nu definitief.

3. Er zijn geen ingekomen stukken.

4. Verslag van het secretariaat: er is een oproep gedaan onder de leden en gemeld dat de website nu ook gebruikt kan worden voor het melden van nesten. Er zijn hierdoor beduidend meer kennel vermeldingen gekomen. We hopen dat dit verder groeit zodat pupkopers de fokkers beter kunnen vinden.

De kortsnuiten zijn nog steeds onder de aandacht. Er zijn inmiddels twee nulmetingen geweest. Hieruit is nog geen beleid gekomen, we houden vinger aan de pols.

De KCM trok een inschrijving van 314 honden. Er zijn twee seminars gehouden, over de Belgische Griffons en de Bolonka Zwetna.

Het ledenaantal vorig jaar was 292.

Hans merkt op dat het aantal activiteiten voor de Corona hoger lag dan nu. Het kan zijn dat het nieuwe van de vereniging er af is en er daardoor minder ondernomen wordt. De kernleden zijn minder actief. Het belangrijkste van de EGCN op dit moment is de gezellige KCM, dat inmiddels een jaarlijks terugkerend evenement is met een groeiend aantal inschrijvingen.

5. Desiree geeft uitleg over het financiële jaar. Niet heel veel kosten, mooie inkomsten qua contributie en steeds meer kennelvermeldingen. De begroting wordt gedeeld op het scherm voor alle aanwezigen. Deze klopt al niet meer omdat er al zoveel nieuwe kennelvermeldingen zijn.

Hans merkt op dat het bestuur nagenoeg geen kosten declareert, geen reiskosten, geen clubblad etc. De communicatie naar de leden toe gaat digitaal.

6. Erik Nienhuis spreekt, ook namens Marieke Hilhorst die zich voor vanavond heeft afgemeld, als lid van de kascommissie en verteld dat alle stukken zijn overlegd, toegelicht en gecontroleerd.

6a. De gegevens geven een reëel beeld van de financiën, hij geeft een compliment aan de penningmeester (in deze is dat Desiree die altijd onze stukken verzorgd) en verleent het bestuur decharge voor 2024.

8. Het bestuur besluit de contributie ongewijzigd te laten.

7 & 9. De begroting wordt nog even doorgenomen en vastgesteld.

10. Kascommissie leden nemen volgens de staturen zitting voor 3 jaar. Erik mag nog één jaar, Marieke voor het 2e jaar en reserve lid is Pauline Jordens.

11. Bestuursverkiezing: Hans geeft aan dat hij als voorzitter volgens rooster aftredend is, en vind het de hoogste tijd voor een nieuwe voorzitter. Hij vind het nog steeds leuk maar weet niet of hij het nog 3 jaar volhoud. Hans wordt unaniem opnieuw verkozen voor een nieuwe periode.

12. Karen meldt dat er voor de KCM een mooi internationaal keurmeesters team is uitgenodigd. Voor 2024 staan er twee rasexamens op de agenda. Boston Terrier: contact met de BTC is er, we wachten af hoe dit verder gaat. Contact met de Franse bullen club is nog niet gelukt, dit wordt vervolgd. Hans vraagt of de examens op ons verzoek of op verzoek van de Raad is. Dit is op verzoek van de Raad.

Monique meldt dat ze op FB en de website heeft aangegeven dat als men een kennelvermelding heeft er nu ook dekmeldingen op de website vermeld kunnen worden.

13. Rondvraag: Karen vraagt of er nog een seminar komt, Jos antwoord dat deze even on hold is gezet.

Hans verteld nogmaals dat hij graag een nieuwe voorzitter ziet komen.

Senija vraagt of er op de website ook herplaatsers gemeld kunnen worden. Hier is wat discussie over. Er wordt besloten dit niet in de ALV te bespreken, dit is een kwestie waar het bestuur een besluit over neemt. Wordt vervolgd.

14. Hans bedankt iedereen voor hun aanwezigheid.

Agenda ALV 2023

Agenda ALV 2023

1. Opening door de voorzitter
2. Vaststellen notulen ALV 2022
3. Ingekomen stukken
4. Verslag bestuur over afgelopen jaar (Hans/Karen/Therese)
5. Financieel jaarverslag over 2022
6. Verslag kascontrole commissie
6a. Decharge verlenen aan bestuur voor gevoerd beleid
7. Vaststelling financiële jaarstukken
8. Vaststelling contributie Het bestuur stelt voor de contributie niet te verhogen.
9. Vaststelling begroting
10. Benoemen kascommissie
11. Bestuursverkiezing. Voorzitter Hans Boelaars is volgens het rooster aftredend, en herkiesbaar.
12. Mededelingen over 2023/2024
13. Rondvraag
14. Sluiting