Skip to main content

Notulen Algemene Ledenvergadering, 17 April 2018

Locatie: zaal Schimmel te Woudenberg.

1 ) Opening om 20.17 uur, de voorzitter verontschuldigt zich voor de late start; hij werd opgehouden door een spoedoperatie.
De presentie lijst laat 12 aanwezige leden zien; 8 leden zijn met kennisgeving afwezig, te weten:
Corry & Carla Kroes, Birgit Sluiter, Aad & Ineke Zwaartman. Karin Wagenaar, Peter van Baaren. Hans Hilverda.

2 )Vaststellen notulen 2017, deze worden zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.

3 )Ingekomen stukken ten behoeve van de ALV: Het verslag van de kascontrole commissie (komt terug bij punt 7)

4 ) Info KCM. De voorzitter vertelt de KCM dat jaar niet doorgaat vanwege een te groot aantal tentoonstellingen en doorgeschoven wordt naar 2019.

5 ) jaarverslag 2017 (bestuur) De voorzitter vertelt over alle activiteiten en seminars, ook waarom de Jongehondendag niet doorgaat.

6 ) financieel verslag penningmeester: Erwin doet uitgebreid verslag.

7 ) Verslag kascontrole commissie: Het verslag van Birgit Sluiter en Cindy Kerssemeijer wordt voorgelezen en aan het bestuur wordt decharge verleend.

8 ) Vaststellen balans: De vergadering gaat akkoord met de balans van de penningmeester.

9 ) Vaststellen contributie: het bestuur stelt geen verhoging voor en de ALV gaat hiermee akkoord.

10) Vaststellen begroting: De ALV gaat akkoord met de begroting.

11) Benoeming nieuw kascontrole lid: De ALV benoemt Marieke van Veluw.

12) Benoeming kiescommissie: De voorzitter stelt een stembureau samen.

13) Bestuursverkiezing: Op rooster van aftreden is Hildeward Hoenderken en deze is herkiesbaar.

13a)Korte pauze.

14: Uitslag bestuursverkiezing: Het stembureau meldt de ALV dat Hildeward Hoenderken met unaniem stemmen verkozen is.

15) Rondvraag: geen bijzonderheden.

16) Sluiting: 21.05 uur.

De voorzitter nodigt de leden uit aan de bar om gezellig na te praten bij een hapje en een drankje en wenst iedereen wel thuis.

Notulist Hans Boelaars, secretaris EGCN.