Agenda Algemene Ledenvergadering 2019

Dinsdag 7 Mei 2019
Locatie: La Place, Maarsbergen (A12)
Aanvang 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30).

1 : Opening en vaststellen van de agenda
1a: notulist benoemen.

2 : Vaststellen notulen van ALV 17 april 2018, zaal Schimmel, Woudenberg.

3 : Ingekomen stukken t.b.v. de ALV (geen).

4 : Info KCM 23 november 2019, samen met de Dogachtigen show (voorzitter, Hildeward)

5 : Jaarverslag van het bestuur (voorzitter + secretaris: Hildeward/Hans).
Opgaaf ledenaantal bij RvB: 716 leden in 2019 (682 in 2018).

7 : Financieel verslag Penningmeester over het afgelopen boekjaar (Erwin Manders & bestuur)

8 : Verslag van de kascommissie + decharge verlenen. (commissie: Cindy Kersemeijer/Birgit Sluiter, res. lid Marieke van Veluw)

9 : Verkiezing kascommissie ( + nieuw lid benoemen)

10: Vaststellen balans en de staat van baten en lasten.

11: Vaststellen van de contributie. (bestuur stelt voor contributie ongewijzigd te laten).

12: Vaststellen begroting.

13: Verkiezing bestuursleden (schriftelijk).
Op rooster van aftreden is secretaris Hans Boelaars (herkiesbaar).

14: Uitslag bestuursverkiezing

15: Rondvraag.

16: Sluiting.

PS:
Algemeen:
Besluiten kunnen alleen genomen worden over voorstellen die op de agenda uitgewerkt zijn (initiatief voorstel).

© Eerste Gezelschapshonden Club Nederland, realisatie Mopslaan.nl / Monique's Webdesign 2021