Skip to main content

Notulen Algemene Ledenvergadering 7 mei 2019

Afmeldingen zijn ontvangen van Jos Dekker, Fam. Zwaartman, Cindy Kerssenmeijer, Karin Wagenaar, Henk Schippers, Fam. Gilsing, Fam. Kroes, Monique Jansen.

1. Opening om 20.10 uur door voorzitter Hildeward Hoenderken.
Vaststellen agenda en benoemen notuliste, Pauline Jordens.

2. Vaststellen en vervolgens goedkeuring notulen ALV 2018

3. Ingekomen stukken.
Er zijn nogal wat vragen bij het secretariaat binnengekomen rond toekomstige eisen in convenanten, normenmatrix, event. dekbeperkingen, etc, dit schuiven we door naar de rondvraag want er is nog heel veel onduidelijkheid.

4. KCM 2019 wordt besproken.
Datum 23 en 24 november 2019. Samenwerking met Dogachtigen, locatie Breepark Breda, gratis parkeren. Bij voldoende inschrijvingen dubbel CAC. Hans Boelaars verricht de BIS. Verder op zoek naar vrijwilligers.

5. Jaarverslag bestuur.
Hans Boelaars geeft een uitgebreide toelichting betr. zijn werkzaamheden als secretaris; pupinfo, de gegeven seminairs, bestuursvergaderingen, de vele contacten met andere rasverenigingen, en doet verslag met Hildeward over de ontstane commotie met Commedia. Wij zullen alle ontwikkelingen rondom de kortneuzenproblematiek moeten afwachten.

6. Vervallen

7. Financieel verslag
Erwin licht het duidelijke financiële overzicht nog wat toe; het saldo is ongeveer gelijk aan 2018, i.v.m. de begroting van KCM 2019 zullen we iets gaan interen op eigen vermogen maar zoals blijkt uit het overzicht hoeft de EGCN zich geen enkele zorg te maken wat betreft de financiën.

8. Verslag kascontrole door Marieke v. Veluw.
Decharge wordt verleend.

9. Nieuw res. lid Kascommissie:
Benoemd wordt Dhr. Meesters

10. Balans kosten/baten 2019 wordt besproken.
Geen bijzonderheden; Hildeward vermeld nog dat de KCM 2019 zeker geen financiëel risico is.

11. Contributieverhoging:
Het bestuur stelt voor de contributie niet te verhogen; hiermee wordt zonder uitzondering door iedereen ingestemd.

12. Vaststelling begroting.
Ook hier geen bijzonderheden.

13. Bestuursverkiezing
Hans Boelaars is verkiesbaar.

14. Met algemene stemmen wordt Hans Boelaars herkozen.

15. Rondvraag waarbij we met veel onduidelijkheid blijven zitten; er is nog weinig concreet door de RVB medegedeeld rondom toekomstige maatregelen en eventuele convenanten. Dat de kortneuzen maar ook vele andere rassen onder vuur liggen is echter wel duidelijk.

16. 21.40 uur Sluiting door voorzitter Hildeward Hoenderken die eenieder bedankt voor zijn komst en een goede huisreis wenst.