Skip to main content


Archief 2020

25-11-2020
UPDATE Fokkerij met kortsnuitige honden:

Hoewel het geruime tijd stil is gebleven rondom de kortsnuitproblematiek is er achter de schermen door de betrokken verenigingen op meerdere fronten wel degelijk gewerkt aan deze kwestie. Velen van u vragen zich af hoe het nu verder moet, zeker wanneer het zo’n tijd stil blijft. En terecht, want natuurlijk; er druppelen wel wat berichten door, maar concreet is er sinds 11 mei jl. nog niets gewijzigd en is er ook nog geen écht perspectief voor de fokkerij van onze rassen. En hoewel er een plan voorligt - het in juli gepresenteerde en door de betrokken verenigingen geaccepteerde 10 stappenplan tot convenanten - zult u begrijpen dat het nog best complex is en ook in dit geval gaat om de details. 

Na enkele voorbereidende gesprekken hebben de onderstaande verenigingen, in navolging van ons statement op 26 oktober jl., de gesprekken met de Raad van Beheer aangaande de fokkerij met kortsnuitige honden hervat. Doel van dit eerste overleg was het bespreken van de status en voortgang van de punten uit het 10 stappenplan. En hoewel er voortgang is blijkt ook hier o.a. de coronacrisis voor vertraging op enkele onderdelen te zorgen. Maar zoals gezegd; de voortgang is besproken én wij hebben enkele voor ons cruciale en kritische punten kenbaar gemaakt. Inmiddels zijn wij ook inhoudelijk van de voortgang op de hoogte gebracht. Er is onder andere een concept convenant gerealiseerd. Wij hebben die stukken inmiddels bestudeerd en in kaart gebracht waar de verschillen van inzicht zitten. En hoewel die verschillen van inzicht er op belangrijke fronten zijn, zijn wij er van overtuigd dat we, met de goede wil van het bestuur van de Raad van Beheer, kunnen komen tot een realistisch en werkbaar convenant voor elk van de 12 rassen. Het volgende overleg staat gepland voor begin december.

Namens de verenigingen; BCN, BTCN, EBCN, EGCN, HBC, VFLD

Hildeward Hoenderken
Jakko Broersma


27-10-2020
Hervatting van de gesprekken tussen de Raad van Beheer en 6 verenigingen van kortsnuitige rassen. BCN, BTCN, EBCN, EGCN, HBC, VFLD

Zes verenigingen van kortsnuitige rassen zijn met het bestuur van de Raad van Beheer overeengekomen de onderhandelingen met betrekking tot de convenanten voor de 12 kortsnuitige rassen )* weer te hervatten. Sinds 18 augustus jl. lagen de onderhandelingen hierover stil nadat het overleg op de avond daarvoor uiterst moeizaam was verlopen en daarover een kort statement op Facebook was verschenen.

Sindsdien is er veel gebeurd en met name op social media zijn daarover in de tijd tot aan de AV op 5 september jl. diverse statements verschenen. En hoewel het altijd zakelijk was bedoeld heeft de hectiek van het moment en de emotie welke verbonden is aan deze kwestie er voor gezorgd dat er onbedoeld een aantal zaken zijn gezegd. Soms ook onbedoeld op persoonlijk vlak, iets wat de verstandhouding op dat moment geen goed heeft gedaan. En daar waar mevr. Kolster in eerdere instantie al excuus had aangeboden voor de gang van zaken rondom 11 mei (bekendmaking van opschorting van stambomen) hebben ook de vertegenwoordigers van de zes bovengenoemde verenigingen, dhr. Broersma en dhr. Hoenderken, na een persoonlijk gesprek hun excuus aangeboden over enkele persoonlijke aantijgingen aan het adres van mevr. Kolster.

Een aantal zaken is sinds de AV veranderd en na een gesprek met mevr. Kolster hebben de zes verenigingen besloten de eerder genoemde twee vertegenwoordigers af te vaardigen om de onderhandelingen voort te zetten. Met vertrouwen hervatten wij de onderhandelingen weer. Namens de zes betrokken verenigingen; H.O. Hoenderken J.F. Broersma

)* Affenpinscher, Boston Terriër, Engelse Bulldog, Franse Bulldog, Griffon Belge, Griffon Bruxellois, Petit Brabançon, Japanse Spaniel, King Charles Spaniel, Mopshond, Pekingees , Shih Tzu


Lees meer: Toldijk, 24 augustus 2020

Toldijk, 24 augustus 2020

Beste leden,

Na een roerige week, even tijd voor reflectie van een aantal zaken. Er zijn veel berichten op Facebook geschreven, een aantal met veel emotie. Dat begrijpen wij als bestuur, het gaat immers om onze hobby waar wij hart en ziel aan verpand hebben. Ik heb veel reacties gelezen en wil graag voor onze leden een aantal zaken duidelijk maken.

Het bestuur van de E.G.C.N. is samen met een aantal andere besturen van rasverenigingen, meer dan 12 maanden in gesprek geweest met het bestuur van de Raad van Beheer om een verbod op de fokkerij van de kortsnuitrassen te voorkomen. Onderdeel hiervan was het opstellen van een fokbegeleidingsplan, dat aan de minister is aangeboden. Kort samengevat bevatte dit fokbegeleidingsplan gezondheids- en welzijnseisen waaraan iedere fokker van de 12 rassen zich moest houden, om stambomen te verkrijgen. Dit plan is aan de minister aangeboden met het verzoek om niet de wet te wijzigen, maar voor honden die gefokt werden binnen het fokbegeleidingsplan een uitzondering te maken. De minister erkende de kwaliteit en de zware eisen die werden gesteld in het fokbegeleidingsplan, maar zegde geen uitzonderingspositie toe. Met de Raad van Beheer, hadden wij afgesproken dat bij een ‘nee’ van de minister wij weer om de tafel gingen zitten om verdere acties te gaan initiëren. Zonder ons te informeren besloot de Raad echter een antwoord te geven op de brief van de minister en geen stambomen meer te verstrekken aan de 12 kortsnuitrassen. Dit leverde een grote vertrouwensbreuk op! De rasverenigingen hadden vertrouwelijkheid toegezegd om het proces niet te verstoren, wij konden daardoor onze leden maar mondjesmaat informeren. Wij hadden dan alleen wel verwacht dat wij in iedere stap van het proces werden meegenomen. Persoonlijk vind ik het ook onbegrijpelijk dat het bestuur de rasverenigingen ook niet persoonlijk heeft bericht, het niet meer uitgeven van de stambomen betekent feitelijk een einde aan deze kortsnuitrassen in Nederland en dus ook aan de RV. Ten slotte is het besluit niet reglementair, een AV zou over zo’n besluit moeten beslissen, logisch ook het heeft een bijzonder grote impact in de Nederlandse kynologie. 

Op 24 juni hebben wij een open brief (zie website) geschreven aan het bestuur van de Raad met een aantal duidelijke eisen. De Raad heeft toegezegd hieraan mee te willen werken en gaf een bestuurslid volledige mandaat om met de verenigingen te onderhandelen. Hierna volgde een aantal vergaderingen, de meest recente op maandag 17 augustus. Voor veel rasverenigingen was de maat afgelopen maandag vol, de Raad hield zich weer niet aan de afspraken (bijvoorbeeld: het CFR moest in de convenanten worden genoemd, een feit waar wij expliciet tegen waren), de Raad had zonder mede weten van de rasverenigingen een statement gemaakt over de FCI standaarden en had feitelijk geen acties ondernomen op de afgesproken punten in het plan. Wij hadden een tijdspad afgesproken tot 1 oktober 2020, dan zouden er weer stambomen worden uitgegeven, maandag bleek dat dit niet meer realistisch was. In onze ogen ontbrak echt elke grond om nog verder te onderhandelen. Twee verenigingen willen wel verder onderhandelen om tot een convenant te komen, echter dit kan niet omdat de E.G.C.N. ook betrokken moet worden in dit proces en dit zonder harde toezeggingen niet meer gaat doen. Zowel de Engelse Bullen Clubs als wij hebben al zeer veel negatieve ervaringen opgebouwd rond het samenstellen van ras specifieke convenanten. In het kort samengevat; afspraken worden niet nagekomen door de Raad en een aantal zaken moeten van de Raad in het convenant worden verwerkt, in dit geval bijvoorbeeld de CFR’s en bij de Cavaliers bijvoorbeeld een dekbeperking van reuen. Nu kan je wel een convenant opstellen, maar wat is dit waard als afspraken niet worden nagekomen en wanneer de RV de invloed op wijzigingen in fokregels kwijtraakt? Zeer ongewenst dus, wij willen hier niet meer mee doorgaan. Wij vinden het jammer dat twee rasvereniging op dit moment uit het collectief zijn gestapt, de E.G.C.N. onderhandelt niet in het belang van 1 ras maar in het belang van de 12 rassen waar nu geen stambomen voor worden uitgegeven en in het belang van de rashond in het het algemeen. 

De E.G.C.N. heeft werkelijk geen vertrouwen meer in het beleid en de houding van het huidige bestuur van de Raad van Beheer. Het bestuur komt afspraken niet na, communiceert zeer matig en richt hierdoor schade aan in de Nederlandse kynologie. Het imago van de rashond is zeer slecht, het aantal gefokte rashonden daalt ieder jaar en de Raad heeft een beeld gecreëerd dat de Nederlandse kynologie FCI-standaarden niet meer respecteert, hier is veel internationale verontwaardiging over ontstaan. Verder propageert de Raad kruisingsprodukten, waardoor het beeld van een zuivere rashond nog verder verslechterd. Tot slot heeft de Raad te weinig aandacht gevraagd om (illegale) importen van look-a-likes te voorkomen. Jaarlijks worden zeker een dubbel aantal puppen vanuit het buitenland geïmporteerd dan dat wij aan rashonden fokken. Als je aan tafel zit bij het ministerie kan je hier toch aandacht voor vragen? Iedereen begrijpt dat nog meer regeldruk op de rashondenfokkerij het aantal gefokte rashonden verder laat afnemen, waardoor deze zeer ongewenste importen alleen maar verder toenemen met alle gevaren die daaraan verbonden zijn (welzijnsproblematiek ouderdieren, dieronvriendelijke transporten, importen van dierziekten, gevaren voor de volksgezondheid). Hier moet een einde aan komen!

Wij zouden graag een nieuwe start willen maken met een interim bestuur of commissie die in kaart gaat brengen wat  er moet gebeuren om de rashond in Nederland veilig te stellen. Hoe moet de organisatie van de Raad veranderen om meer slagkracht te krijgen en wat zijn prioriteiten om nu aan te pakken? De kortsnuiten liggen nu onder vuur, maar rassen met andere raskenmerken volgen. Dit zien wij nu al gebeuren, er is een lobby om de fokkerij van rassen onder de 10 kg. te verbieden, honden met korte poten worden genoemd, wanneer zijn de jachthonden aan de beurt? Wij hopen op solidariteit van andere rasverenigingen en leden van de Raad op gezamenlijk om tot een beter beleid te komen. Een interim-bestuur kan een niet reglementair genomen besluit terugdraaien, waardoor weer stambomen kunnen worden uitgegeven voor de 12 rassen. Wij denken dat de kans om op deze manier dit jaar nog stambomen te krijgen groter is dan nu verder te onderhandelen met het huidige bestuur.

Samen met de andere rasverenigingen zal de E.G.C.N. het bovengenoemde geluid laten horen en zich positief maar kritisch opstellen in de komende vergaderingen of bijeenkomsten, in het belang van onze rashonden en hun fokkers.

Kynologische groet,
Hildeward Hoenderken
Voorzitter E.G.C.N. 


31-07-2020

18-07-2020, Nieuwe Raadar Juli 2020

10-07-2020, Symposium Brachycefale Rassen, België


Woudenberg, 8 juli 2020

In reactie op de open brief van de verenigingen van de 12 kortsnuitige rassen, hebben de verenigingen en de Raad van Beheer een vervolgavond gehad om samen tot een oplossing te komen. Er is tijdens een constructieve bijeenkomst een plan van aanpak besproken waarin de volgende punten zijn opgenomen:

  1. Per ras zal een rasspecifiek convenant worden opgesteld, waarbij slechts stambomen worden verleend, wanneer aan de hierin vastgelegde regels rond gezondheid en welzijn is voldaan.
  2. Binnen het convenant zullen de gevalideerde BOAS testen van de ‘Cambridge BOAS Research Group’ gebruikt worden.
  3. Er zal een landelijk netwerk van dierenartsen worden ingericht, zodat fokkers de gezondheidsonderzoeken uit het convenant zoveel mogelijk op één adres kunnen laten uitvoeren.
  4. Als aan de voorwaarden van de rasspecifieke convenanten wordt voldaan, worden stambomen per 1 oktober weer uitgegeven voor de 12 kortsnuitige rassen.

In de komende maanden zullen de details worden uitgewerkt en worden onze gezamenlijke plannen getoetst.

Namens de rasverenigingen van de kortsnuitige honden en de Raad van Beheer.


05-07-2020

Update met betrekking tot de open brief van 24 juni;

Het bestuur van de Raad van Beheer heeft op 2 juli gereageerd op onze open brief van 24 juni jl.. Zij hebben aangegeven in gesprek te willen aangaande de invulling van de dringende verzoeken van de verenigingen zoals die in de bewuste brief zijn gesteld. Wij zien dit als een handreiking en staan hier positief tegenover. Het overleg vindt a.s. woensdag, 8 juli plaats.


Update regarding the open letter of June 24
th:

Only July 2nd, the Board of the Raad van Beheer (Dutch Kennel Club) responded to our open letter of June 24th. They want to go into conversations with us about how to give further effect to the urgent requests of the involved breed clubs as stated in the letter in question. We see this as reaching out to us and are positive about this. The meeting with the Raad van Beheer will take place on Wednesday July 8th.


25-06-2020, Open brief aan het bestuur van de Raad van Beheer

 

Klik hier voor de PDF-versie

Brief Nederlands

Brief Engels


19-06-2020

Nieuw  *online symposium Brachycefale rassen *

Gratis inschrijven via, klik hier om in te schrijven:


07-06-2020

"Fijn dat het persbericht van de E.G.C.N. ook in een tijdschrift voor dierenartsen is geplaatst! Boodschap is: fokverbod kortsnuiten in Nederland stimuleert import buitenlandse honden met ernstige gevolgen voor dierenwelzijn, diergezondheid en volksgezondheid. Hoop op meer van dit soort berichtgeving zodat het fokverbod zal worden teruggedraaid!". 

Hildeward schreef: "Fijn dat het persbericht van de E.G.C.N. ook in een tijdschrift voor dierenartsen is geplaatst! Boodschap is: fokverbod kortsnuiten in Nederland stimuleert import buitenlandse honden met ernstige gevolgen voor dierenwelzijn, diergezondheid en volksgezondheid.

Hoop op meer van dit soort berichtgeving zodat het fokverbod zal worden teruggedraaid!"
Hildeward Hoenderken


27-05-2020, Reactie Raad van Beheer statuten en reglementen FCI

Aan de rasverenigingen van kortsnuitige rassen 

Geacht bestuur, 

Onderstaand bericht, ook in bijlage als PDF, zullen wij naar de aangesloten leden versturen en via onze media publiceren.

Er circuleren naar aanleiding van de commotie rondom de besluitvorming van de Minister over de kortsnuitige rassen tal van berichten via social media. Niet zelden worden daarin uitspraken gedaan die onjuist zijn.  

Zo doet een verhaal de ronde dat de Raad van Beheer in strijd met de FCI-reglementen zou handelen. De Raad van Beheer handelt volledig in lijn met de regels van de FCI en haar eigen statuten en Huishoudelijk Reglement. Wij gaan hieronder in op de belangrijkste aantijgingen.

Statuten van de FCI 
Er wordt gesteld: In de statuten van de FCI  staat: '20.13. The pedigrees issued by a Member or a Contract Partner must be accepted by all the Members and Contract Partners as "documents proving that the pups are born of pedigree parents from the same breed'.

In de "statutes of the FCI" komt artikel 20.13 helemaal niet voor. In artikel 3.2 onder a) sub (i) staat wel als doelstelling van de FCI 'the mutual recognition of studbooks, appendixes to the studbooks, and of pedigrees, exclusive of any other' en vanzelfsprekend houdt de Raad van Beheer zich daaraan.

Standing Orders van de FCI 
Ook wordt gewezen op artikel 20.1 van de standing orders van de FCI: 
'Every Member and Contract Partner must keep a studbook for all the breeds recognised on a definitive basis by the FCI.'

Wat men daarmee wil aantonen blijft in nevelen gehuld. Er staat veel meer in dit artikel 20.1 waarin de vraag beantwoord wordt in welk stamboek honden ingeschreven moeten worden (zoals bekend is dat het stamboek van het land waar de eigenaar van de hond ingezetene is). Anders dan men de lezer wil doen geloven, is het NHSB helemaal niet gesloten voor de tot de kortsnuitige rassen behorende honden. Pups kunnen nog altijd ingeschreven worden, zij het dat daarbij wel voldaan moet worden aan de door de overheid gestelde regels. 

Vervolgens wordt lid 2 van artikel 20 van de standing orders van de FCI geciteerd: 
'Members and Contract Partners must exclusively and reciprocally recognize each other's studbooks, including the appendixes as long as the breed(s) concerned are FCI recognised.

An updated list of the initials of the various studbooks and appendixes will be published by the FCI Head Office.' 
Dit artikel betreft de wederzijdse en exclusieve erkenning van de stamboeken door de leden en contractpartners van de FCI. Ook aan die bepaling conformeert de Raad van Beheer zich.

Tot slot wordt ter onderbouwing van de stelling dat de Raad van Beheer in strijd zou handelen met de FCI-reglementen een deel van artikel 20.5 van de standing orders van de FCI geciteerd:

'Any Member or Contract Partner can refuse to (re-)register in its studbook, or alternatively can (re-) register with a "limited registration: not to be used for breeding", a dog suffering from hereditary defects or featuring defects which go against the Article 3 of the Statutes or a dog which does not comply with the rules of selection defined by the Member or Contract Partner in question.'

De auteur 'vergeet' het laatste deel van dit artikel te memoreren, waarin staat dat FCI leden niet automatisch een geïmporteerde hond in hun stamboek dienen op te nemen. Wat daar verder ook van zij, relevant is de verwijzing naar artikel 3 van de statuten van de FCI waarin onder 3.2. sub a (iv)  staat: "the observance of the breed standards as approved by the Association which must be recognised by all the Members and Contract Partners as far as they are not in contradiction with the laws of their respective country;" Voor zover de rasstandaard van welk ras dan ook een CFR van onder de 0,3 voorschrijft is deze standaard niet conform de wetgeving in Nederland.

Geen fokverbod voor rassen 
Anders dan gesteld wordt, is de Nederlandse overheid niet zo ver gegaan om de brachycefale rassen te verbieden; het gaat hier om honden die niet aan de door de overheid geformuleerde criteria voldoen. Voldoen de ouderdieren aan de criteria dan geldt géén fokverbod van de overheid en zijn de pups meer dan welkom om opgenomen te worden in het NHSB. Andere FCI-landen hebben als gevolg van hun nationale wetgeving overigens wel complete rassen als zijnde 'verboden' moeten aanmerken (Denemarken 13 rassen, waaronder een aantal FCI-rassen, Noorwegen 6 rassen waaronder eveneens een aantal FCI-rassen).      

Uiterlijke kenmerken staan inschrijving NHSB in de weg 
Dat uiterlijke kenmerken inschrijving in het NHSB in de weg kunnen staan is verre van nieuw. De Raad van Beheer kent al sinds 1989 - lang voordat de overheid een dergelijk verbod uitvaardigde - een coupeerverbod van de oren. Het Kynologisch Reglement (oud) zegt daarover: Indien ten tijde van de tatoeage één of meerdere pups uit het desbetreffende nest aan de oren gecoupeerd zijn, wordt geen enkele pup uit het nest getatoeëerd (en dus wordt geen enkele pup ingeschreven in het NHSB).

Ook hoofdstuk VIII Fokkerij en gezondheid van het huidige Kynologisch Reglement bevat bepalingen die bij overtreding daarvan leiden tot weigering van opname in het NHSB van de pups uit dergelijke combinaties.

Geen look-alikes in het NHSB 
Er is tot slot nog een misverstand dat opgehelderd moet worden. De Raad van Beheer zal geen pups die voortkomen uit cross-breeding, inkruising met andere rassen en look-alikes in het NHSB opnemen. Daarbij wordt de procedure gevolgd zoals omschreven in het KR waarbij deze pups wel geregistreerd worden maar niet in het hoofdstamboek komen. Pas na een aantal generaties kan een dergelijk besluit aan de orde komen.

Nakomelingen uit combinaties die niet voldoen aan het CFR criteria kunnen in het NHSB worden opgenomen 
Pups uit combinaties, die qua CFR niet aan de criteria voldoen, worden niet in het NHSB opgenomen, maar - zo luidt het voorstel aan de AV - wel in een aparte afstammingsregistratie. Mocht echter blijken dat raszuivere pups uit dergelijke combinaties op volwassen leeftijd wel een CFR van meer dan 0,3 hebben (en aan de overige eisen en raspunten voldoen) dan is opname in het NHSB zonder meer mogelijk. Dit betekent dat in de komende jaren alle in het NHSB opgenomen honden, behorende tot de kortsnuitige rassen, raszuiver zullen zijn en blijven.

Met vriendelijke groeten,

Raad van Beheer 

mr. Roelof Nuberg                                        mr. Jack Alberts

Secretaris                                                       Voorzitter

26-05-2020, Klik hier voor het Statement Raad van Beheer

Beste lezer, 

Bijgaand ontvang je de reactie van de Raad op de open brief van de voorzitter van de FCI. Tevens hebben wij een uitgebreid statement geschreven omtrent de actuele situatie voor kortsnuitige rassen in Nederland en wat daar aan voorafging.

Reactie van het bestuur van de Raad van Beheer op de open brief van de voorzitter van de FCI
 
De Raad van Beheer is meer dan verbaasd en zeer ontstemd over de open brief van de voorzitter van de FCI. De Raad van Beheer herkent zich niet in het geschetste beeld door de voorzitter en voelt zich door hem geschoffeerd. Bij voortduring is de FCI geïnformeerd omtrent de actuele ontwikkelingen in Nederland. Op 12 mei jl. hebben wij nogmaals een hulpverzoek ingediend bij de FCI. De voorzitter van de FCI ontving een afschrift van dit schrijven aan de FCI, waarin wij uitleg gaven over het besluit van de Minister en de gevolgen daarvan voor de fokkerij en stamboomafgifte van de tot de kortsnuitige rassen behorende honden. Wij drongen er op aan hierover in gesprek te gaan met de FCI.
 
Primair staat de Raad van Beheer voor het fokken van en met gezonde honden. Internationaal is er door de Raad van Beheer de afgelopen jaren veel aandacht gevraagd voor de positie van de kortsnuitige rassen, onder andere tijdens FCI-bijeenkomsten van shows en keurmeesters en de FCI breeding commission. Op die bijeenkomsten is de landelijke en internationale kritiek op de kortsnuitige rassen besproken en hebben de vertegenwoordigers vanuit Nederland presentaties gehouden omtrent de actuele ontwikkelingen in Nederland. Tevens is Nederland, notabene op verzoek van de FCI, aanwezig geweest bij diverse sessies rondom dierenwelzijn en overdreven raskenmerken in het Europese Parlement. Vele Europese overheden werken nauw samen om te komen tot een uniform beleid voor de kortsnuitige rassen in Europa. (Inter)nationale dierenartsenorganisaties werken ook samen om te komen tot een uniform gezondheidsbeleid. Alle grote en internationaal opererende diervoedingbedrijven hebben nu de policy dat men geen kortsnuitige rassen meer afbeeldt bij hun reclamecampagnes. Dit als gevolg van de negatieve internationale publiciteit rondom deze rassen.     
 
Tijdens de European sectievergadering in Oostenrijk in de zomer van 2019 deed de voorzitter van de FCI de toezegging dat de FCI scientific commission binnen 6 weken met een rapport en advies zou komen betreffende de problematiek van de kortsnuitige rassen. Tijdens de FCI-show en judges meeting in februari 2020 heeft Nederland wederom de noodklok geluid en gaf de voorzitter van de FCI  tijdens deze vergadering aan zeer gefrustreerd te zijn dat de FCI scientific commission na formele verzoeken van het FCI-bestuur nog altijd niet met een rapport en advies was gekomen. Het is de verantwoordelijkheid van het FCI-bestuur om op passende wijze maatregelen te nemen richting de betreffende commissie.
 
Nogmaals benadrukken wij met klem dat de Raad van Beheer als mede oprichter van de FCI zeer begaan is met haar fokkers en alle erkende FCI-rassen. De Raad van Beheer en haar leden hebben de afgelopen jaren veel inspanningen geleverd om te komen tot een verantwoord fokbeleid op het gebied van alle (ras)honden. Helaas is ons fokbegeleidingsplan voor de kortsnuitige honden niet overgenomen door de overheid en hebben wij als organisatie ons te conformeren aan de landelijke wetgeving. De Raad van Beheer handelt hiermee volledig in lijn met de statuten en huishoudelijk reglement van de FCI. De Raad van Beheer blijft zich inzetten voor het behoud en het verantwoord fokken en houden van alle FCI-rassen en vraagt om begrip en support vanuit de landelijke en internationale hondenwereld.
 
Het volledige statement van de Raad van Beheer omtrent de actuele positie van kortsnuitige rassen in Nederland en het proces dat er aan vooraf ging lees je hier.
 
Voor meer informatie over het fokken met kortsnuitige honden zie www.houdenvanhonden.nl/fokkenkortsnuiten  


Arnhem, zondag 24 mei 2020

Beste (kern)leden,

Helaas kregen wij vorige week als bestuur, via de algemene berichtgeving van de Raad van Beheer, het bericht binnen dat het fokbegeleidingsplan dat wij bij het ministerie van Landbouw hadden ingediend is afgekeurd. Daarnaast liet de Raad van Beheer weten dat vanaf 18 mei geen stambomen meer worden afgegeven voor de 12 kortsnuitige rassen. 

Het bestuur van de E.G.C.N. betreurt de beslissing van de minister om het ingediende fokbegeleidingsplan af te wijzen. Het plan is in onze ogen zeer vooruitstrevend en substantieel en garandeert de verantwoorde fokkerij van de 12 kortsnuitige rassen. De minister verbiedt de fokkerij van deze rassen, maar zet de deur wagenwijd open voor (illegale) import van kortsnuitige look-a-likes die aan geen enkele gezondheid- en welzijnsregel voldoen. Jarenlange zorgvuldige fok, selectie en het opbouwen van een gezonde populatie rashonden wordt hiermee teniet gedaan. 

Helaas heeft het bestuur van de E.G.C.N. het vertrouwen verloren in het handelen van het bestuur van de Raad van Beheer. Het standpunt om meer snuitlengte in een aantal rassen te fokken en hiermee de rasstandaard los te laten is in onze ogen niet acceptabel, dit hebben wij meermaals in overleggen met de Raad van Beheer benoemd. Afspraken zijn herhaaldelijk niet nagekomen, verzoeken werden niet ingewilligd en de communicatie vanuit de Raad naar de rasverenigingen is ondermaats te noemen. Helaas wordt dit beeld bevestigd door alle (internationale) reacties van rasverenigingen, andere nationale kennelclubs en de FCI. Niet eerder is er zo veel internationale verontwaardiging uitgesproken over een nationale kennelclub als nu. De reputatie van de Nederlandse kynologie is hierdoor duidelijk geschaad. 

Als bestuur hebben wij in de afgelopen weken veel contact gehad met andere rasverenigingen, waarbij gelukkig de meningen sterk overeenkomen. Samen met de rasverenigingen van de 12 getroffen rassen hebben wij een overleg ingepland met de Raad van Beheer, dit overleg zal plaatsvinden op 4 juni. Ook binnen de rasgroepvergadering van rasgroep 9 zullen wij acties gaan voorbereiden.

Via onze website en Facebookpagina zullen wij het resultaat van het overleg met de Raad en de andere rasverenigingen en van het rasgroepoverleg van rasgroep 9 met U delen.              

Kynologische groet,
Hildeward Hoenderken
Voorzitter E.G.C.N.


11-05-2020
Bijgaand het nieuwsbericht over het fokken met kortsnuitige honden zoals we dit zojuist hebben gepubliceerd. Omdat dit een belangrijke beslissing is die veel impact heeft op de registratie van een aantal rassen in Nederland vinden wij het belangrijk om deze informatie en besluitvorming met al onze fokkers te delen.

De aangepaste registratieprocedure geldt voor het fokken met kortsnuitige honden van de volgende rassen:

* Affenpinscher, * Boston Terriër, * Engelse Bulldog, * Franse Bulldog, * Griffon Belge, * Griffon Bruxellois, * Petit Brabançon, * Japanse Spaniël, * King Charles Spaniël (niet de Cavalier King Charles Spaniël), * Mopshond, * Pekingees, *Shih Tzu

Het vermelden van deze rassen wil niet zeggen dat de criteria en mogelijke controle van de overheid niet kunnen gelden voor kortsnuitige honden van andere rassen. De criteria van de overheid gelden op basis van uiterlijk en niet op basis van ras. 

Wij realiseren ons dat dit grote consequenties heeft voor de fokkers van kortsnuitige rassen en de rasverenigingen. Wij zullen op korte termijn met de betreffende rasverenigingen in overleg gaan over het vervolg.  

Minister Carola Schouten van LNV: Criteria fokken kortsnuitige honden blijven onveranderd. 

Voor het fokken met kortsnuitige honden gelden voor de handhaving van artikel 3.4 van het besluit houders van dieren sinds maart 2019 aanvullende criteria vanuit de overheid. De Raad van Beheer, de koepelorganisatie van rasverenigingen en lokale kynologenclubs, heeft samen met de aangesloten rasverenigingen van kortsnuitige honden in augustus 2019 een fokbegeleidingsplan ingediend met daarin maatregelen op het gebied van gezondheid van ogen en ademhaling.

Met dit fokbegeleidingsplan wilde de Raad van Beheer een uitzondering bewerkstelligen op het criterium snuitlengte voor de gereguleerde stamboomfokkerij zodat deze rassen in een gezonde vorm, en met een langere neus, in Nederland gefokt kunnen blijven worden. Daarmee zouden we een gezond en verantwoord alternatief bieden aan de niet door deze wet gereguleerde import van honden. Voor sommige rassen wordt meer dan 70% van de jaarlijks verkochte aantal pups in Nederland geïmporteerd.

De minister spreekt haar waardering uit voor de inspanningen die zijn verricht en onderschrijft grotendeels de aanvullende maatregelen uit ons fokbegeleidingsplan, maar neemt het plan niet over en handhaaft de zes criteria uit het oorspronkelijke rapport. De minister wil echter niet rassen verbieden en zij staat daarom tijdelijk toe dat er gefokt mag worden met ouderdieren waarvan één van beide ouderdieren niet voldoet aan het criterium snuitlengte. Dit kan vanuit het beleid van de Raad van Beheer door selectie binnen het ras of via raskruisingen.

De Raad van Beheer betreurt het dat de minister niet ingaat op de noodzakelijke aanpak van onder andere de import van honden. De geïmporteerde honden blijven voor de handhavingscriteria buiten schot en krijgen, door de handhaving primair te richten op de door de georganiseerde kynologie in Nederland gefokte honden, alleen maar meer kans om ongebreideld te groeien, hetgeen de gezondheid en het welzijn van de honden in het geheel niet dient. De Raad van Beheer zal mede in overleg met de rasverenigingen van kortsnuitige honden, initiatieven ontwikkelen om deze rechtsongelijkheid ten opzichte van importhonden en honden afkomstig van zogenaamde puppyfarms aan te pakken.

Aangepaste procedure

Op basis van de reactie van het ministerie heeft het bestuur besloten tot de volgende maatregel:

Vanaf 18 mei 2020 geldt een aangepaste procedure voor de registratie van nesten van kortsnuitige honden. Bij overlegging van het juiste bewijs dat voldaan is aan de handhavingscriteria wordt een stamboom afgegeven. Wanneer niet bewezen kan worden dat aan de criteria voldaan is wordt er geen stamboom afgegeven.

Voor meer informatie over het fokken met kortsnuitige honden zie www.houdenvanhonden.nl/fokkenkortsnuiten  

De brochure met de aangepaste procedure kunt u hier downloaden: brochure fokken met kortsnuiten


Persbericht donderdag 30 april 2020
Regelgeving kortsnuiten heeft desastreuze gevolgen

Nederland overspoeld door illegaal geïmporteerde honden

Sinds 2019 is het in Nederland verboden om te fokken met honden

met een korte snuit. Het fokken van bijvoorbeeld Franse Bulldoggen of Mopshonden is hierdoor verboden. De NVWA is sinds kort gestart met handhaven en heeft inmiddels aan een aantal fokkers waarschuwingen en voorlopige boetes uitgedeeld. Het is wel toegestaan om deze rassen te houden en te importeren. Het gevolg is dat inmiddels tienduizenden honden (illegaal) geïmporteerd worden vanuit het buitenland. Dit heeft grote gevolgen voor het welzijn van deze honden en de volksgezondheid in Nederland.

De stelling is dat rashonden met een korte snuit meer aanleg hebben om gezondheids- problemen te ontwikkelen, maar met goede gezondheidsonderzoeken en een deskundige fokkerij is dit te voorkomen. In Nederland kennen wij inmiddels al de strengste regelgeving binnen Europa rond de fokkerij, gezondheid en het welzijn van rashonden. Naast het uiterlijk vormen vooral de gezondheid en het karakter van de honden kenmerken waarop de rashondenfokker bij fokdieren selecteert. Zo worden gezonde honden geboren met een rastypisch uiterlijk en karakter. Door de nieuwe regelgeving mag dit niet meer en worden, om aan de nog steeds bestaande vraag te kunnen voldoen, buitenlandse honden (illegaal) geïmporteerd in Nederland.

Deze illegaal geïmporteerde honden lijken vaak op het uiterlijk van een Franse Bulldog of Mopshond maar zijn dit niet. Naast het feit dat ze geen stamboom hebben, voldoen ze niet aan de eisen die een rasstandaard aan het ras stelt, waardoor overdreven uiterlijke kenmerken vaak worden voorkomen. Ouderdieren worden niet gescreend op gezondheidsproblemen en leven vaak onder erbarmelijke omstandigheden. Puppy’s worden meestal te vroeg van hun moeder gescheiden en moeten een lange reis naar Nederland ondergaan. Daar vormen ze een gevaar voor de volksgezondheid en diergezondheid door de insleep van vele (dier)ziekten zoals hondsdolheid, brucella, parvo en distemper. Helaas heeft de NVWA ondanks vele verzoeken vanuit de kynologie niet meer aandacht gegeven aan deze illegale importen, waardoor Nederland nog meer dan een jaar geleden wordt overspoeld met deze honden.

Samen met andere rasverenigingen en de Raad van Beheer heeft de Eerste Gezelschapshonden Club Nederland een fokbegeleidingsplan opgesteld waarin zeer duidelijk fok- en welzijnsregels zijn opgesteld. Hiermee is de fok van kortsnuitige rassen in Nederland alleen toegestaan als de fokker d.m.v. vele gezondheidsonderzoeken en een conditietest kan aantonen dat de fokdieren gezond zijn. Dit plan garandeert de verantwoorde fok van deze rassen in Nederland en voorkomt de welzijnsonvriendelijke (illegale) import van deze honden die een gevaar kunnen vormen voor onze volksgezondheid. Helaas heeft de verantwoordelijke minister (Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) nog geen reactie gegeven op dit ingediende plan.

Noot voor de redactie: Voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met drs. Hildeward Hoenderken, voorzitter Eerste Gezelschapshonden Club Nederland: 06-19612907; e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Toldijk, maandag 27 april 2020

Beste (kern)leden,

Op deze zonnige koningsdag even een bericht vanuit het bestuur van onze vereniging. Normaal zijn er vele festiviteiten rond deze dag, nu is het devies om thuis te blijven, misschien voor onze honden wel net zo fijn. Het hele land ligt stil; restaurants en hotels, winkels en musea zijn dicht, mondjesmaat rijdt het openbaar vervoer. Ook kynologisch gezien is alles stilgelegd. Op dit moment geen shows, vergaderingen en andere kynologische evenementen meer, het is nog onduidelijk wanneer deze weer kunnen worden opgestart.

Wel kunnen wij gelukkig terugkijken op een bijzonder leuke en succesvolle KCM die wij in november 2019 hebben georganiseerd in het Breepark in Breda. Een prachtige hal, mooie aankleding, een fantastisch aantal (internationaal) ingeschreven honden (meer dan 450 honden) en heel goede kwaliteit in veel verschillende rassen. Kortom wederom een fantastisch evenement van onze vereniging, iets waar we trot op kunnen terugkijken. 

Helaas minder goed nieuws is het fokverbod op kortsnuiten dat het ministerie van Landbouw heeft afgekondigd en dat nu ook gehandhaafd wordt door de NVWA. Een onbegrijpelijke wet die desastreuse gevolgen heeft. Goedwillende fokkers met stamboomhonden die voldoen aan vele gezondheids- en welzijnseisen worden berispt en beboet, illegale fok en illegale import van honden wordt hier juist door gestimuleerd. Zelf zie ik deze tendens al bij mij in de praktijk, puppies worden met vervalste paspoorten geïmporteerd. In deze tijd hoef ik denk ik niet het gevaar van insleep van (dier)ziekten benadrukken. Nog maar te zwijgen over het dierenleed van lange transporten voor deze puppies. Kortom onbegrijpelijk dat deze wet er is en wordt gehandhaafd. De E.G.C.N. samen met de andere rasverenigingen van de kortsnuitrassen, heeft in overeenstemming met de Raad van Beheer een fokbegeleidingsplan opgesteld en aangeboden aan de minister. Het plan omvat een aantal aanvullende welzijns- en gezondheidseisen waaraan een fokdier moet voldoen, voordat er mee gefokt kan worden. Weer meer regels, maar aan de andere kant een unieke kans waarbij een stamboom een kwaliteitsdocument wordt. En verder de enige mogelijkheid om de zogenoemde ‘grijze’ of illegale fok te verbieden en alleen de verantwoorde en gecontroleerde fokkerij te stimuleren. Helaas heeft de minister nog geen antwoord gegeven op ons voorstel. In de komende maanden zullen wij als rasverenigingen nog een aantal initiatieven opzetten om de fokkerij van kortsnuiten in Nederland toch mogelijk te maken (onder voorwaarden). 

In het voorjaar zouden wij onze kernledenvergadering houden en onze ALV, deze konden natuurlijk geen doorgang vinden. Wij verplaatsen de ALV naar volgend jaar. Tot 1 september zullen wij geen evenementen of vergaderingen houden. Vanaf september proberen wij, indien mogelijk weer met een programma aan seminars te komen, georganiseerd door een aantal van onze kernleden. 

Graag wil ik alle (kern)leden van onze vereniging, namens het bestuur, veel gezondheid toewensen en hoop dat iedereen kan blijven genieten van onze prachtige rashonden!

Kynologische groet,
Hildeward Hoenderken
Voorzitter E.G.C.N.


27-06-2019
Zeer interessante persconferentie, gemaakt door Arnold Jacques (België) aangaande de fokkerij en een speciaal stuk over de brachycefale rassen.

Lees hier nog meer over de fokkerij

 


01-08-2019, Verantwoord fokken met kortsnuitige hondenrassen in Nederland

01-08-2019
Verantwoord fokken met kortsnuitige hondenrassen in Nederland

Recent is het rapport ‘FOKKEN MET KORTSNUITIGE HONDEN’ gepubliceerd met daarin handhavingscriteria voor de fokkerij van kortsnuitige honden in Nederland.

De Raad van Beheer ondersteunt de Minister in het stellen van regels voor de fok van kortsnuitige honden. De Raad van Beheer speelt een controlerende rol in de fokkerij van stamboomhonden in Nederland en neemt daarom haar verantwoordelijkheid, zoals o.a. verwoord in FairFok, en gaat aanvullende eisen stellen aan het registeren en aanvragen van stambomen voor de betreffende rassen. 

Fokkers zullen in het vervolg duidelijk moeten aantonen dat de voor het fokken gebruikte ouderdieren vrij zijn van problemen gerelateerd aan het uiterlijk, om zo te garanderen dat alleen gezonde honden worden ingezet. Verder zullen raskruisingen en het aankeuren van honden als instrumenten worden ingezet om structureel de lengte van de snuit in deze rassen te vergroten.

De Raad van Beheer verzoekt om een uitzondering voor de stamboomhondenfokkerij om honden die gezond zijn, maar toch een CFR < 0.3 hebben, onder voorwaarden in te zetten voor het fokken. De Raad van Beheer zal alleen stambomen afgeven als de ouderdieren aan de gestelde voorwaarden voldoen.

  • §Conditietest: goede conditie, geen abnormale ademgeluiden en goede temperatuurregulatie. De test moet worden uitgevoerd voordat de hond wordt ingezet voor het fokken en herhaald worden wanneer de hond na het derde levensjaar nog ingezet gaat worden.
  • §ECVO oogonderzoek: geen oogaandoeningen gerelateerd aan brachycephalie.
  • §Dierenartskeuring: algemeen onderzoek op fokgeschiktheid, geen obesitas, geen uitpuilende ogen, geen hinderlijke neusrimpel, geen dichte neusgaten en beoordeling van de relatieve snuitlengte, halsomtrek en borstomvang.

Internationaal is er veel aandacht voor de problemen die voorkomen bij de kortsnuitige hondenrassen. De Raad van Beheer heeft zich in diverse internationale gremia uitgesproken over de problemen. Een gedragsverandering bij alle stakeholders naar een normaalbeeld met minder extreme korte snuiten is nodig en de Raad van Beheer zal zich daar nationaal en internationaal voor inzetten.

De regelgeving van de overheid richt zich uitsluitend op de Nederlandse fokkers. Voor de fokkers van stamboomhonden neemt de Raad van Beheer haar verantwoordelijkheid. De import van kortsnuitige honden wordt door de regelgeving van de overheid niet gereguleerd. Het risico is zeer groot dat het aanbod van deze kortsnuitige honden zal verschuiven naar buitenlandse fokkers en handelaren welke niet gehinderd worden door enige regelgeving. De gezondheid en het welzijn van de kortsnuitige honden in Nederland verbetert daardoor niet. Hiermee loopt de regelgeving gevaar een tegengesteld effect te creëren en dat is juist wat de overheid en de georganiseerde kynologie willen vermijden.

Door samen te werken als overheid en wetenschappers, fokkers, rasverenigingen, dierenartsen, maar ook met internationale stakeholders is het mogelijk het verschil te maken voor kortsnuitige honden.

We hebben hetzelfde doel:  Een gezonde en sociale hond.

In de bijlage treft u het volledige plan ter inzage aan.

Erop vertrouwend u naar behoren te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,
Gabri Kolster

Portefeuilehouder Fokkerij Raad van Beheer

Voorstel Raad van Beheer

18-06-2019, Concept fokbegeleidingsplan kortsnuiten Raad van Beheer.

18-06-2019
Concept fokbegeleidingsplan kortsnuiten Raad van Beheer. 

Standpunt E.G.C.N.
De E.G.C.N. staat voor de rashond en gelooft dat binnen de rasstandaard een gezonde en mooie rashond gefokt kan worden. Individuele verantwoordelijkheid van de fokker, gezondheidsonderzoeken, educatie en samenwerking zijn sleutelwoorden binnen onze vereniging. Veel regelgeving heeft in de afgelopen 10 jaar eraan bijgedragen dat populaties van enkele rassen sterk gedaald zijn en dat de genetische diversiteit verkleind is, zonder een significante verbetering in bepaalde gezondheidskenmerken. Door eenzijdige regelgeving (en handhaving) binnen de rashondenpopulatie, wordt de fokkerij van look-a-likes sterk gestimuleerd. Deze zogenaamde look-a-likes worden nu bijna zonder regels gefokt waardoor het welzijn en de gezondheid van deze honden sterk onder druk staat. Omdat er ook nauwelijks een goede identificatie en registratie (I&R) bestaat is controle en handhaving op welzijn en gezondheid bij deze honden niet mogelijk. Voor de E.G.C.N. een zeer ongewenste situatie. In de 'nieuwe' plannen en maatregelen wordt niet ingegaan op deze problematiek, waardoor de doelstelling om werkelijk meer gezonde honden in Nederland te krijgen niet gehaald zal worden. 

Reactie op fokbegeleidingsplan:
• De E.G.C.N. heeft draagvlak onder veel fokkers van kortsnuiten, een probleem is dat veel fokkers zich niet vertegenwoordigd voelen door hun bestuur van de RV, of dat bestuursleden van een RV geen fokkers vertegenwoordigen. Om een duurzaam plan te maken zal draagvlak nodig zijn onder de fokkers en zal de stem van de RV die deze fokkers vertegenwoordigen gehoord moeten worden. 

• De E.G.C.N. en andere RV hebben negatieve ervaringen met de communicatie met de Raad van Beheer. Afspraken worden niet nagekomen of er volgt geen reactie op vragen en opmerkingen. RV voelen zich hierdoor niet serieus genomen en draagvlak voor nieuwe plannen verminderd, hier moeten zichtbaar acties voor worden ondernomen om dit te verbeteren. 

• In ons standpunt staat genoemd dat wij in de exterieureisen binnen de rasstandaard willen blijven. De fokkerij is internationaal en de hobby is gericht op fokken en exposeren. Door nationaal de norm aan te passen isoleren wij ons. Het uiterlijk van bepaalde rassen verandert zo ingrijpend wanneer de CFR wordt aangepast, dat de unieke eigenschappen verloren gaan, het ras bestaat feitelijk niet meer. Wij stellen voor dat in overleg met het ministerie een
‘nee, tenzij…’-principe wordt aangehouden (er mag niet gefokt worden met honden met een CFR<0,3 tenzij de honden voldoen aan de opgestelde regels). Door een goede infrastructuur op te bouwen rond de gezondheids- en welzijnseisen kan dit de stamboomfokkerij positief beïnvloeden waardoor de populatie van de verschillende rassen kan groeien en de zogenoemde ‘look-a-like fokkerij’ wordt geremd.

• Op 5 juni is gesproken over een fokbegeleidingsplan voor 12 rassen, in het concept is de Bordeauxdog toegevoegd, op basis waarvan is dit gedaan?

• Keurmeesters zijn in Nederland goed opgeleid en kunnen een belangrijke rol hebben in het tegengaan van extreme raskenmerken en gezondheidsbeperkende eigenschappen. De RvB moet samen met de VKK dit verder intensiveren en verbeteren. Wij hebben grote bezwaren tegen de invoering van een gezondheidskeuring door een dierenarts van de BOB’s tijdens tentoonstellingen. 

• RV zijn op dit moment geïnformeerd door de RvB, wij willen echter in de toekomst een meer actieve rol in de besluitvorming spelen, mede omdat wij de fokkers representeren. • Inzet van andere rassen en look-a-likes is nu al mogelijk, wij staan voor gelijke regelgeving voor de alle stamboomhonden. Wij denken dat dit een positieve bijdrage kan leveren in het in stand houden van de numeriek zeer kleine rassen.

• Wij willen ons aansluiten bij het voorgelegde plan van de fokkerij van honden door ‘Pets for Life’, (België) dit plan sluit aan bij onze wensen en geeft de mogelijkheid om naast te kijken naar enkele individuele eigenschappen ook de genetische diversiteit in de populatie te behouden.

Voorstel fokbegeleidingsplan:
Wij stellen voor om na de discussieavond van 17 juni 2019 een kleine commissie te vormen met daarin max. 5 vertegenwoordigers (met inhoudelijke kennis van zaken) van de grootste rasverenigingen, om het plan verder uit te werken en weer voor te leggen aan de RV van alle genoemde rassen en daarna aan de ALV van de RvB. Dit om het plan inhoudelijk goed vorm te geven en draagvlak te creëren onder fokkende leden van de RV.

18-06-2019, Update: overleg met rasverenigingen van kortsnuitige rassen op 17 juni jl. van de Raad van Beheer

18-06-2019
Update: overleg met rasverenigingen van kortsnuitige rassen op 17 juni jl. van de Raad van Beheer

Tijdens het overleg van afgelopen maandag is met een aantal rasverenigingen gesproken over waar we nu staan met de fokkerij van rassen met een korte voorsnuit en hoe wij de toekomst van de fokkerij voor deze rassen op een verantwoorde wijze kunnen continueren in Nederland. De overheid heeft duidelijke grenzen aangegeven voor de fokkerij van rassen met een korte voorsnuit in Nederland.

De Raad van Beheer zal in overleg met de rasverenigingen tot goede en wetenschappelijk onderbouwde fokbegeleidingsplannen komen die aantonen dat het fokken van honden met een korte voorsnuit onder bepaalde voorwaarden mogelijk moet zijn, zonder dat concessies gedaan worden aan de gezondheid van deze rassen. Zo moet het met maatwerk per ras mogelijk blijven om te fokken met stamboomhonden.

Fokkerij is alleen mogelijk door middel van een goede samenwerking met de fokkers en rasverenigingen. De fokker is immers eindverantwoordelijk. Met de rasverenigingen is gesproken over oplossingsrichtingen waarbij per ras regels gesteld worden op o.a. het gebied van aankeuringen, gezondheidsscreenings, conditietesten en het inzetten van look-alikes en outcross. Iedereen is er van overtuigd dat samenwerken nodig is om per ras tot een breed gedragen fokbegeleidingsplan te komen.

Er is een tijdelijke commissie samengesteld met een vertegenwoordiging van de belangrijkste kortsnuitige rassen. Deze commissie gaat samen met de Raad van Beheer een concept voorbereiden van het fokbegeleidingsplan. Uitgangspunt daarbij is dat het concept past binnen de door de overheid gestelde voorwaarden, rekening houdend met de gezondheidsstatus en populatiediversiteit van het ras.

Het streven is om 1 augustus 2019 de fokbegeleidingsplannen per ras uitgewerkt te hebben. Deze gezamenlijke fokprogramma’s worden verwerkt in een plan van aanpak dat zal worden aangeboden aan het Ministerie. Vooraf zal door de rasverenigingen een draagvlakpeiling onder de leden plaatsvinden.

09-05-2019, Update vervolg rapport fokken kortsnuitige honden

09-05-2019

Op 9 mei heeft de Raad van Beheer een prettig en constructief gesprek gehad met het ministerie van LNV over het rapport fokken met kortsnuitige honden. In het rapport staan normen voor handhaving op fokken met kortsnuitige hondenrassen (artikel 3.4 van het besluit Houders van dieren). 

Het gesprek met het ministerie ging over de inhoud en de gevolgen van het rapport voor de betrokken rassen.

Resultaat van het gesprek is dat de Raad van Beheer de ruimte krijgt om op korte termijn een voorstel te doen voor criteria en reglementering van de fokkerij van stamboomhonden van kortsnuitige rassen. Hierbij zou de reglementering ook gelden voor de registratie van importhonden met stamboom. Na indiening van het voorstel zal er een vervolggesprek komen. 

De doelstelling van de Raad van Beheer blijft de continuïteit van verantwoorde fokkerij van gezonde rashonden zonder schadelijke raskenmerken.

Het ministerie heeft aangegeven dat de handhavingslijn die zij heeft gepubliceerd vooralsnog onveranderd van kracht blijft. Dit betekent dat de NVWA de gepubliceerde criteria voor de controle en handhaving kan inzetten.

27-04-2019, In het kader van communicatie deelt het bestuur van de EGCN deze info met alle leden.

27-04-2019

Het gaat nu over de Mopshond, maar alle kortneuzige rassen zijn hiermee ook gemoeid:

Vergadering: Hotel v.d. Valk, Papendal, Arnhem, 25 april 2019.

Namens Commedia aanwezig: Jan Schop (secretaris), Marco Bentsink (penningmeester), Arjan Sterk (voorzitter), Marijke Gerritsen (bestuursmedewerker, kandidaat bestuurslid), Nicole Tolman (bestuursmedewerker, kandidaat bestuurslid, kwam aan het eind van de bespreking binnen).

Namens EGCN: Hildeward Hoenderken (voorzitter), Hans Boelaars (secretaris) en Monique Jansen (kernlid Mopshond)

De bespreking begint rond 20.15 uur in een zitje/hoekje van de openbare bar beneden het restaurant.

Hr. Hoenderken opent het gesprek door de aanwezigen te vertellen dat alle verwikkelingen rond de fokkerij van “Brachycephalic” (breedschedelige, ook wel kortsnuiten) tot stand zijn gekomen, terwijl de EGCN als gesprekspartner nooit betrokken is geweest. Hij heeft wel kennis genomen van de nota en de criteria ter handhaving van art. 3.4 (Dr. Marjan van Hagen) en vindt dat de beweringen in het rapport onvoldoende wetenschappelijk zijn onderbouwd. Door de onzorgvuldigheid waarmee alles tot stand is gekomen twijfelt hij aan de mogelijkheid tot handhaving en hij beweert niet onder de indruk te zijn van de kwaliteit van het rapport en vermoedt het geheel niet al te serieus te hoeven nemen: “Door eenzijdige interpretatie en onvolledige berichtgeving ontstaat een hetze die uitsluitend op stamboomhonden gericht is en blijven alle “look alikes” (lijken op) buiten schot; hetgeen in strijd met de wet op de gelijke berechtiging.”

De EGCN is voorstander van gezondheid voor alle honden, gezondheid mag geen voorrecht zijn alleen voor honden met een stamboom.

Het beleid kan zomaar weer veranderen en hij spreekt nogmaals zijn twijfel uit op de mogelijkheid tot handhaving.

Hr. Sterk deelt de mening van Hr. Hoenderken niet en hij spreekt zijn bezorgdheid uit en zegt alle ontwikkelingen zeer serieus te nemen. Hij zegt al veel tijd te hebben gestoken in gesprekken met beleidmakers en het schrijven van brieven aan de Raad van Beheer; hij vertelt dat hij de indruk heeft dat zijn correspondentie op een stapeltje (lastige post) verdwijnt en niet meer beantwoord wordt en hij heeft geen zin meer om hier nog tijd aan te besteden. 
Hij zoekt liever zijn heil in het stimuleren van de fokkerij van “bastaarden” door de Mops met met een ander ras (met lange neus) te kruisen.

Hr. Hoenderken zegt geen voorstander te zijn van de fokkerij van bastaarden en ziet mogelijkheden in een natuurlijke selectie om daarmee de neuslengte te laten toenemen.

Ter voorbereiding van deze bespreking werd de mail wisseling tussen Hr. Sterk en Mw. Roest (dierenarts RvB) toegestuurd en Hr. Boelaars merkt op dat Mw. Roest schreef dat ook zij zich niet kan voorstellen dat de verwachting van de Hr. Sterk ten aanzien van de Mops, de lijn van de overheid is:

Email Mw. Roest: “Uiteraard is het mogelijk dat de voorwaarden van de overheid leidend gaan worden. Vooralsnog zou dat een verbod betekenen op uw ras (de Mopshond) en ik kan me niet voostellen dat dat de lijn van de overheid is. Wat mij betreft is die richtlijn dus nog niet toepasbaar voor uw ras.”

De stamboomhond heeft een mooie staat van dienst en door het al jarenlang afnemen van DNA is de gezonde afstamming gegarandeerd.

Bij look alikes is de afstamming onzeker en weten we niet welke afwijkingen worden binnengehaald.

Even lijkt het erop dat beide verenigingen een ernstig verschil van mening hebben: de één wil wel, de ander wil geen ander ras inkruisen.

Hr, Boelaars merkt op dat toestemming voor het inkruisen van een ander ras niet ligt in de bevoegdheid van een rasvereniging, maar bij de RvB (Raad van Beheer).

Indien een lid van de EGCN toch graag een ander ras wil inkruisen zal het verzoek bij de RvB ingediend moeten worden, de EGCN zal dat niet blokkeren!

Het initiatief en de verantwoording blijft altijd bij onze fokkers.

Er ontstaat een wat ruzie achtige sfeer tussen beide voorzitters waarbij Hr. Sterk beweert dat de EGCN onbetrouwbaar is en zich niet houdt aan afspraken die gedaan zijn door Hr. Hoenderken over afstemming van de FVR. Hr. Hoenderken zegt dat hij zich dat wel herinnert en dat deze afstemming o.a. ging over de invoering van een inspanningstest voor Mopsen. Hoenderken beweert dat slechts een klein percentage Mopsen niet door deze test komt en vraagt hoe groot dit percentage ook alweer is. Mw. Gerritsen antwoordt ongeveer 2 á 3 %.

Hr. Hoenderken merkt op dat Commedia Topdown functioneert en niet doet wat de leden willen. De EGCN legt de verantwoording bij de leden en deze hebben zich tegen de inspanningstest uitgesproken met als reden dat het het veel tijd en moeite kost en slechts 2 % van de aangeboden honden de test niet doorstaat. Het blijkt dat bijna 100 % van de populatie fokdieren gezond is als het aankomt op een test die verband heeft op de neuslengte en ademhaling.

Hr. Sterkt blijft energie stoppen in de verschillen tussen Commedia en de EGCN, totdat Boelaars opmerkt dat er ook veel overeenstemming is en vraagt of het klopt dat beide RV niet blij zijn met de ontwikkeling tegen onze kortneuzige rassen. Hr. Sterk bevestigt dit, maar wil toch nog opmerken dat naar zijn mening het beleid van de EGCN mede de oorzaak is voor de minister om in de grijpen.

Hr. Hoenderken gaat hier niet op in en dringt aan op het zoeken van contact met alle RV’s die een kortneuzig ras vertegenwoordigen om daarmee de krachten te bundelen. Hij stelt voor om een WOB- verzoek in te dienen en te onderzoeken hoe alles tot stand gekomen is en welke rol onze RvB heeft gespeeld. Als het blijkt dat onze Raad heeft zitten slapen en onvoldoende is opgekomen voor de belangen van de kortneuzige rassen, dan vindt hij het indienen van een motie van wantrouwen op zijn plaats. Na de kortneuzige rassen komen mogelijk de kortbenige rassen aan de beurt en als voorbeeld wordt door Mw. Gerritsen al alle Bassets genoemd, de Teckel komt ook voorbij. (Kortbenigheid wordt op internet ook beschreven als een “ziekte”)

Hr Sterk herhaalt de indruk te hebben dat zijn naam bij de RvB al te vaak negatief in beeld is geweest en zegt geen zin meer te hebben in het nogmaals schrijven van een brief. Hr. Boelaars herhaalt desondanks zijn verzoek en zegt dat Hr Sterk als geen ander op de hoogte is van de correspondentie die al gevoerd is (de EGCN is immers geen partij geweest) en Hr. Sterk juist de aangewezen persoon is. Als de brief gereed is en ondersteund wordt door de andere verenigingen biedt Hr. Boelaars aan om zijn naam als secretaris EGCN onder de brief te zetten en reikt zijn hand naar Hr. Sterk die hem aanneemt. 

De bespreking wordt in prettige sfeer rond 21.00 uur afgesloten waarbij Commedia aanbiedt de consumpties voor haar rekening te nemen.
Notulist, Monique Jansen 


April 2019, Standpunt EGCN betreffende de Kortsnuiten

Beste Leden,

Afgelopen weken hebben wij verschillende berichtgeving voorbij zien komen van het Ministerie van Landbouw, de Universiteit Utrecht en de Raad van Beheer rond het houden en fokken van 'kortsnuiten'. Als bestuur hebben wij hier kennis van genomen en blijven actief gesprekspartner over dit onderwerp met andere rasverenigingen en de Raad van Beheer.

In het afgelopen jaar hebben wij als vereniging onder andere een discussieavond georganiseerd rond het fokken en de gezondheid en het welzijn van de Franse Bulldog. Op deze avond waren zowel vertegenwoordigers van de Raad van Beheer, de Vereniging voor Kynologische Keurmeesters, het ministerie en nVWA en enkele leden van een dierenwelzijnsorganisatie aanwezig. Hierna volgde een uitnodiging van de Raad van Beheer om samen met de Hollandse Bulldoggen Club (H.B.C.) een convenant af te sluiten. Na een interne discussie binnen de E.G.C.N. en de H.B.C. hebben beide rasverenigingen onafhankelijk van elkaar besloten dit voorgestelde convenant niet te ondersteunen, maar wel een aantal andere maatregelen te willen nemen. Beide rasverenigingen hebben dit in 2018 aan de Raad van Beheer laten weten, wij hebben hier nog geen reactie over mogen ontvangen.

De E.G.C.N. staat voor de rashond en gelooft dat binnen de rasstandaard een gezonde en mooie rashond gefokt kan worden. Individuele verantwoordelijkheid van de fokker, gezondheidsonderzoeken, educatie en samenwerking zijn sleutelwoorden binnen onze vereniging. Veel regelgeving heeft in de afgelopen 10 jaar eraan bijgedragen dat populaties van enkele rassen sterk gedaald zijn en dat de genetische diversiteit verkleind is, zonder een significante verbetering in bepaalde gezondheidskenmerken. Door eenzijdige regelgeving (en handhaving) binnen de rashondenpopulatie, wordt de fokkerij van look-a-likes sterk gestimuleerd. Deze zogenaamde look-a-likes worden nu bijna zonder regels gefokt waardoor het welzijn en de gezondheid van deze honden sterk onder druk staat. Omdat er ook nauwelijks een goede identificatie en registratie  (I&R) bestaat is controle en handhaving op welzijn en gezondheid bij deze honden niet mogelijk. Voor de E.G.C.N. een zeer ongewenste situatie. In de 'nieuwe' plannen en maatregelen wordt niet ingegaan op deze problematiek, waardoor de doelstelling om werkelijk meer gezonde honden in Nederland te krijgen niet gehaald zal worden.

In de komende maanden zullen wij trachten om samen met andere rasverenigingen, binnen het rasgroepoverleg en bij de ALV van de Raad van Beheer ons geluid te laten horen, leden kunnen hun standpunt toelichten op de komende ALV van onze vereniging.

Hildeward Hoenderken
Voorzitter E.G.C.N.