Skip to main content

Archief 2021

16-03-2021, Convenant poedels

Er zijn vragen bij de EGCN binnengekomen over het convenant voor de poedels afgesloten tussen de partijen NPC, EGCN en de RvB. Als kernlid zal ik een toelichting geven op de gang van zaken. Over de exacte inhoud van het convenant, volgt later meer informatie. 

In de zomer van 2020 ontving de EGCN de vraag hoe we ‘stonden’ in het kruisen van de verschillende kleuren bij de poedels en de variëteitskruising. Nog voordat we daar een antwoord op hadden gegeven, lag er een kant en klaar convenant in de mailbox, welke ook gemakshalve al bij de RvB was aangeboden. De NPC deed voorkomen alsof er overleg was geweest en daar hebben we als EGCN bezwaar tegen gemaakt. Wij wilden de tijd krijgen om het convenant goed te bekijken en adviezen te vragen. Daar kregen we een maand voor. Achteraf bleek dat de NPC hier al veel langer mee bezig was, aangezien op de agenda van de ALV van maart 2020  vermeld stond, dat er gewacht werd op een antwoord op het ingediende convenant. Ik vind het heel jammer dat de EGCN hier niet eerder bij is betrokken, zodat het convenant daadwerkelijk in overleg zou zijn opgesteld. 

In de maand die volgde heb ik een aantal dingen gedaan om met een voorstel te komen. (1) Ik heb op mijn persoonlijke Facebook site een oproep gedaan aan leden met poedels om zich te melden voor een online gesprek. Hier hebben leden en niet leden zich voor gemeld. Het bleek namelijk dat er ook een aantal NPC leden zijn, die zich niet gehoord voelen en graag hun ervaringen met ons wilden delen. Natuurlijk had ik de oproep op de EGCN site moeten plaatsen, maar ik hou mijn Facebook meestal persoonlijk en ben vaak niet bezig met verschillende forums, zo ook niet met die van de EGCN. 

(2) Daarnaast heb ik contact opgenomen met de verschillende poedelclubs in Europa en die van Engeland, VS en Canada. Doel was om te inventariseren wat de regels zijn in andere landen, wat hun ervaringen zijn en hoe zij denken over een aantal voorstellen die in het convenant staan. Voor de EGCN is het heel belangrijk om te weten hoe er in Europa over gedacht wordt. Je werkt immers samen aan het fokken van een ras; er wordt geïmporteerd/ geëxporteerd en over en weer worden dekkingen gegeven. Het is dus niet verstandig om jezelf daar buiten te plaatsen. 

(3) Er zijn gesprekken geweest met poedelfokkers/ keurmeesters vanuit heel Europa. Dit ook omdat wij vinden dat de FCI standaard de richtlijn is in je fok. De vraag is gesteld in hoeverre je nog aan de standaard voldoet als je de verschillende maten en kleuren gaat kruisen. 

Vanuit deze drie interventies is het volgende voorgesteld:

  • Voorstel om het kruisen van kleuren vrij te stellen en pups uit deze combinatie op te laten nemen in het hoofdstamboek.
  • Voorstel om de volgende variëteitskruisingen toe te staan: toy x dwerg en dwerg x middenslag. Wel met de waarschuwing dat alle maten hun eigen verhoudingen hebben en je het risico loopt dat de juiste verhoudingen binnen deze maten kunnen verdwijnen. 

Er zijn reeds twee gesprekken geweest tussen de NPC, RvB en EGCN. Alle partijen zijn akkoord gegaan met bovenstaande en het convenant is opgesteld. Vanuit de RvB kregen we nog een compliment hoe goed de samenwerking verliep en dat men dat wel eens anders zag. Helaas kreeg ik enkele weken later de notulen van het fokkersoverleg van de NPC doorgestuurd door een bezorgd lid. Hierin stond het volgende te lezen: ‘De hoop is dat het kruisen van middenslag x groot nog door het bestuur van de RvB wordt goedgekeurd.’ 

Hoe? Want er is een mondelinge afspraak gemaakt, het convenant is notabene door de NPC zelf opgesteld. 

En tot slot de uitsmijter van de notulen: Wellicht met een klein clubje brainstormen wat er gedaan kan worden om zo weinig mogelijk last van de EGCN te hebben en de belangenverstrengeling van het bestuur van de EGCN en de raad uit te bannen.’ 

Het is natuurlijk uitermate teleurstellend, want kun je nog in vertrouwen in gesprek gaan met deze partij? We wachten het af. 

Marieke van Veluw
Kernlid/ raskeurmeester/ fokker van de Poedel

21-02-2021, Online Kernledenvergadering
Online Kernledenvergadering EGCN 21 februari 2021,
Kort verslag -door Hans Boelaars-

Aanwezig: Erwin, Marieke en Marieke, Hans B, Ineke, Jos, Carine, Joep, Monique, Hildeward
Afwezig: Pauline (met kennisgeving)
Petra, Wilma  en Hans H. (zonder kennisgeving)

Bespreekpunten:
- De  ALV wordt online gepland op 28 maart 2021, 14 uur (Hildeward en Marieke kijken naar  ZOOM meeting voor grotere aantallen deelnemers)
- Hildeward is verkozen als voorzitter van de Raad van Beheer en legt zijn functie als voorzitter van de EGCN neer; hij blijft wel kernlid. 
- Erwin heeft al in 2019 te kennen gegeven af te willen treden als penningmeester, maar ook hij blijft wel beschikbaar als kernlid.
- Fred de Bie en Gerbert Mateman zeggen hun kernlidmaatschap op (Het bestuur bedankt hen voor hun inzet)
- Hildeward memoreert (dankzij Corona) een totaal lege EGCN agenda in 2020 voor onze leden, zelfs de ALV is doorgeschoven naar 2021. 
- Wendy Koot van Oosten, Harry Niks en Natasja Moonen worden voorgedragen als kernlid en met unanieme stemmen aangenomen, waarna het bestuur hen benoemt.
- De kernledenvergadering gaat Marieke van Veluw, Monique Jansen als bestuur kandidaten voordragen aan de komende ALV.
- Convenant Cavaliers: was in afrondingsfase met de RvB, maar de Cavalier Club gaat niet akkoord en is nu bezig een aantal punten te herschrijven.
- Convenant Poedels: afrondend online gesprek (via Marieke van Veluw) met Rvb en NPC 24 februari.
- Nationaal erkende rassen: Jos maakt ontwerp VFR overeenkomstig het EGCN kader en zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de komende ALV.

Evenementen:
Zodra het weer mogelijk is een agenda maken voor rasseminars. (Jos en Ineke) – o.a. seminar Bolonka (najaar 2021)
Fokkersoverleg (eventueel over normenmatrix) – kernleden nemen hiervoor het initiatief.
KCM- zomer 2021 – samenwerking met Online Dogshow, voorkeur tweedaagse met STG.
Locaties Arnhem of Apeldoorn. Erwin gaat polsen bij STG, Marieke v. V  namens de EGCN.
Invullen Normenmatrix- uitleg Hildeward:  Eisen niet te hoog (basiseisen). Wil een vereniging meer regels? Dan in VFR opnemen van de desbetreffende vereniging.
- Fairfok- uitleg Hildeward

Actiepunten kernleden:
-  Vermelding ALV (datum & agenda) – site- Monique
-  ALV- ZOOM- Hildeward en Marieke
-  Nieuwe kernleden benaderen – Hans B.
-  Monique plaatst gegevens van de nieuwe kernleden op de site.
-  Kernleden die opgezegd hebben, van de site verwijderen (Monique)
-  Seminar Bolonka- Jos en Ineke
-  KCM- Erwin polst STG.
-  Overleg na ALV
02-02-2021, Update fokkerij van kortsnuiten

In de afgelopen maand heeft er een aantal gesprekken plaatsgevonden met de rasverenigingen die de 12 kortsnuitrassen vertegenwoordigen. De besprekingen die voorheen zijn gevoerd hebben anderhalve maand niet plaatsgevonden door het aftreden van alle zittende bestuursleden van de Raad van Beheer en de feestdagen. De eind november 2020 gekozen bestuursleden hebben alle taken moeten overnemen en hebben tijd nodig gehad zich de diverse dossiers eigen te maken, maar moeten nu ook rekenschap geven van alle verschillende regels en invalshoeken van de diverse partijen, waaronder het Ministerie van LNV en de NVWA, de instantie belast met de uitvoeringsregels.

Doelstelling is om een convenant af te sluiten, dat moet resulteren in het weer afgeven van stambomen voor pups die geboren zijn uit ouders die op diverse punten zijn gecontroleerd op gezondheidseisen (o.a. Cambridge BOAS test). Op deze manier kunnen fokkers aantonen dat zij gezonde honden fokken zoals de wet vraagt.

We werken samen met de Raad van Beheer verder aan het convenant en de zaken die voor de uitvoering geregeld moeten worden. Het zal nog enige tijd vergen, maar allen zijn positief over de gewenste vorm van een convenant. Alle voorbereidende werkzaamheden die verricht kunnen worden hebben gewoon doorgang gehad.

Het bestuur van de Raad van Beheer zal betreffende het traject rond de kortsnuitige honden binnenkort een besluit nemen en naar verwachting blijven de reeds gemaakte afspraken staan. Gezamenlijk werken wij aan een voorlopige tijdslijn en worden alle verenigingen van de kortsnuitige honden betrokken in het overleg en worden algemene regels opgesteld voor een convenant en daarnaast per ras specifieke gezondheidseisen opgesteld.

De Corona perikelen hebben helaas vertraging opgeleverd. Zo is het niet mogelijk naar Engeland te reizen om de vereiste training te ontvangen en hierna de verschillende dierenartsen in Nederland de training te geven opdat zij de vereiste gezondheidsonderzoeken kunnen uitvoeren. Wij verwachten dat dit over 2 maanden wel zal kunnen.

Over 6 weken zullen wij een verdere update van de situatie geven.